Tham khảo bài viết: Hướng dẫn đăng ký tài khoản Portal VNDATA để xem thông tin đăng nhập vào VNDATA CDN Portal.

Bước 1: Khởi tạo CDN Domain với Static Content

 • Tham khảo bài viết Hướng dẫn khởi tạo Domain CDN trong VNDATA CDN Portal.
 • Trong đó, ở bước Khởi tạo CDN Domain, chọn Type là Static Content.
Khởi tạo CDN Domain với Static Content
Khởi tạo CDN Domain với Static Content

Bước 2: Tích hợp với VNDATA S3 – Object Storage

 • Tham khảo cách Xem các thông tin S3 ACCESS CREDENTIALS trên VNDATA S3 Portal.
 • Sau khi khởi tạo “CDN Domain” thành công, chọn “ORIGIN”, điền các thông tin tương ứng và chọn “UPDATE” để tích hợp VNDATA CDN (Static Content) cho VNDATA S3.
  • Origin Type: Chọn Storage.
  • Domain: Điền domain của VNDATA S3 s3-hcm-r1.s3cloud.vn.
  • Timeout: Thời gian cache timeout.
  • Access Key: S3 Access Key của khách hàng của dịch vụ VNDATA S3 – Object Storage
  • Secret Key: S3 Secret Key của khách hàng của dịch vụ VNDATA S3 – Object Storage
  • Bucket: S3 Bucket tương ứng mà khách hàng muốn tích hợp.
Tích hợp với VNDATA S3 - Object Storage
Tích hợp với VNDATA S3 – Object Storage

Kết quả khi tích hợp thành công

 • Sau khi tích hợp thành công, áp dụng cú pháp sau để sử dụng “VNDATA CDN Static Content” qua “VNDATA S3 – Object Storage”.
<CDN Domain>/<folder>/<file>
Kết quả khi tích hợp thành công
Kết quả khi tích hợp thành công

Trên đây là các bước để tích hợp VNDATA CDN (Static Content) với VNDATA S3 – Object Storage trong trang quản trị của dịch vụ VNDATA CDN Livestreaming. Chúc quý khách có những trải nghiệm hài lòng nhất khi sử dụng dịch này của chúng tôi.